İnsani güvenlik kavramı üzerine odaklanan çalışmamız çerçevesinde, Balkanlar ve Türkiye’de gündelik hayatı ‘güvensiz’leştiren meseleler üzerine çalışmak ve ilgili toplumsal aktörler arasında ülke ve bölge çapında sürdürülebilir ortaklıklar gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında insani güvenlik alanının izlenmesi ve çeşitli boyutlarının derinlemesine incelenmesine yönelik araştırma/raporların hazırlanması, uluslararası toplantıların düzenlenmesi ve savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor.

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) olarak, 2014 yılı başından bu yana, “Yerel-Bölgesel Demokratik Yönetişim” başlıklı bir proje yürütüyoruz. Bu çalışma ile bölgesel - demokratik idarelerin oluşturulmasına yönelik sivil toplum ve kamu aktörlerinin algılarını olumlu yönde değiştirmeyi, yerel örgütlenmelerin bilgiye dayalı analiz ve müdahil olma becerilerini desteklemeyi, yerel katılımın önünde engel teşkil eden yapısal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmayı ve yerel - bölgesel politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında sivil toplumun rolünün etkinleştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Demokrasi kültürünün ve hukukun üstünlüğünün yerleşmesinde kilit bir öneme sahip bulunan örgütlenme özgürlüğü, modern dünyanın temel insan hakları arasında sayılıyor. Nitekim, son dönemde yasal düzenlemelerle daha demokratik bir açılım kazandırılan dernekler mevzuatı, AB ile bütünleşme sürecindeki Türkiye’nin öncelikli gündem maddelerinden biriydi. Helsinki Yurttaşlar Derneği olarak, hem STK'lar arasında hem de resmi alanda konunun tartışılmasını sağlamak ve daha özgürlükçü bir yasal çerçeve önerebilmek amacıyla, yaklaşık altı yıldır çalışmalar yürütüyoruz.

Türkiye'deki Romanların haklarının geliştirilmesine katkı sağlamaya yönelik proje, merkezi Budapeşte’de bulunan European Roma Rights Centre - ERRC (Avrupa Roman Hakları Merkezi) ve Edirne Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği (EDROM) ile ortaklaşa yürütüldü. Projenin amacı, Türkiye’deki Roman toplumunun yurttaşlık haklarının geliştirilmesini, Romanların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinin ortaya çıkarılmasını, Roman sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin güçlendirilmesini ve Romanların sosyal ve ekonomik haklarının korunması konusunda sivil inisiyatiflerin ve resmi kurumların harekete geçirilmesi olarak tanımlandı.

Go to top